Strona    __1__    __2__     __3__     __4__   

 

Rysunek 2 przedstawia znajdywanie "masy zastępczej" przez wykonanie inwersji I4.

W górnej lewej części mamy widok przed przekształceniem, natomiast w prawej - już po. Proszę zwrócić uwagę na literę F, wewnątrz fluktuacji, oraz jej podwójnie obrócony, i do tego negatywowy obraz, po przekształceniu. Cząstka próbna jest środkiem inwersji, wykorzystano ją również do rozdzielenia rysunku na dwie, osobne części. Płaszczyzna odbicia, z symetrią parzystości, leży w płaszczyźnie rysunku, oś obrotu jest do niej prostopadła. Ukośne linie należy potraktować jako wskazówkę, określającą jak każdy fragment kulistej fluktuacji, jest przekształcany na swój "negatyw". Linie te możemy też sobie wyobrazić, jako prostopadłe do siebie, i przechodzącą pod kątem 45 stopni do powierzchni rysunku.

W dolnej części rysunku widać (c i d) odpowiednie wykresy gęstości.

Zauważmy, że środkiem inwersji, którą przeprowadziliśmy, jest cząstka próbna, zaś każdy fragment masy zastępczej odpowiada deficytowi, występującemu po przeciwnej stronie środka inwersji, w takiej samej odległości… Zaznaczono schematycznie wykresy gęstości, ukazują (część d ) gęstość zastępczą .

Wprowadzamy (część d) gęstość zastępczą:

Czyli przy przekształceniu - pominięto występowanie niezerowej gęstości wewnątrz obszaru fluktuacji… Jest to sygnalizowane podwójną linią w schematycznym wykresie gęstości, d .

Pamiętać trzeba o tym, że nasza wirtualna masa zastępcza - ma takie położenie i wielkość jedynie dla tej cząstki (dokładniej: punktu w przestrzeni) dla której została wyliczona. Dla każdego innego punktu - masa zastępcza będzie inna! Zostało to uwidocznione w rysunku 3-cim, gdzie mamy dla kilku położeń cząstki - wyznaczone odpowiednie masy zastępcze (b, c, d).

Wyliczone masy zastępcze możemy, oczywiście, zastąpić w dalszych rozważaniach masami punktowymi, dla przybliżonego oddania wielkości sił, działających na obrzeżach bąbla (Rys 4)

W efekcie widzimy, że na cząstki znajdujące się w pobliżu tego obszaru z deficytem gęstości - będą działać pozorne siły odpychające, co wygląda nieco tak, jakby ów obszar cechował się antygrawitacją.

Przy czym owa pozorna antygrawitacja jest określana przez: image loading...   czyli pozorną, ujemną "masę" bąbla (MB), gdzie objętość bąbla:

   jego średnia gęstość,

zaś siła F:

r - odległość masy próbnej od środka bąbla,

G - to stała grawitacji…

Powyższy wzór jest, oczywiście, uproszczony, wyprowadzono go dla takiej "schodkowej" fluktuacji… Zauważmy: siła F, działająca na obrzeżach fluktuacji - rośnie liniowo z jej "głębokością" (różnicą gęstości) oraz wraz z zasięgiem (promieniem).

 

Str. 2

Strona    __1__    __2__     __3__     __4__